Tilskudssagen

Historien om et tilskud :

Det hele startede med, at en borger på Orø bad mig om at kigge på en rapport fra Økonomi og Indenrigsministeriet, af hvilken det fremgik, at Østre Færge havde modtaget en million kr. i tilskud uberettiget !

https://oim.dk/publikationer/2018/aug/evaluering-af-tilskudsordninger-til-nedsaettelse-af-faergetakster/

Se afsnit 10.4 for at komme direkte til sagen.

Men et tilskud blev til to !

Man indførte et tilskud til passagerers befordring.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194182

Og et omhandlende gods befordring.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194181

Intentionen var fra politisk side god, idet stort set alle færgeruterne der skulle have tilskud, var offentligt ejet på nær et par enkelte !

Holbæk Kommune modtager hvert år et millionbeløb, som skal fordeles imellem de to færgeruter Holbæk Orø  (HO) og Østre Færge (ØF)

Fordelingen fastsættes ud fra omsætningstal – jo højere omsætning – jo større tilskud ! Fordelingen aftales mellem HO og ØF en gang om året. HO får 12,5 % og ØF får 87,5% af det statslige tilskud.

Da Statens tilskud er fast (pristalsreguleret) og billetpriserne og passagerantallet er variabelt, er tilskudsprocenten også nødt til at være variabel !  Et eksempel :

10 billetter koster 100 kr./stk.  50% rabat = 50 kr. stk i egenbetaling og Staten betaler de resterende 50 kr. stk. Statstilskuddet er så 500 kr. ialt.

Nu bliver vi pludselig overrendt af besøgende :

A.    20 billetter bliver solgt til 100 kr. stk. men der er kun 500 kr. til rådighed i  Statstilskud , så ender tilskuddet på 25% !  Eller

B.   10 billetter bliver solgt til 200 kr. stk. og der er stadig kun 500 kr. til rådighed i Statstilskud, så ender tilskuddet igen på 25% !

Eksempel A. er Godsordningen, der kommer en masse lastbiler med jord fra Kommunens kloakprojekt og pist væk er vores godstilskud !

Eksempel B. er Passagerordningen, billetprisen hæves indtil tilskuddet er opbrugt.

Et tænkt eksempel : Et månedskort koster kr. 1.100,-  ØF modtager 4,8 mill. i årligt tilskud i 2018, men når ikke at opbruge hele tilskuddet, så det er muligt at overføre 480.000 kr. til næste regnskabsår. Det er så 10 % ! Hvis dette beløb skal “opsuges” er man nødt til at hæve prisen på månedskort med 20 % (10% tilskud og 10% egenbetaling) 1.100 x 1,20= 1.320,- kr. skal et månedskort så koste hvis man vil optimere sin forretning  ! Dette er meget simplificeret idet der jo også er andre billettyper i spil og man skal indregne nogle fordelingstal for at få det helt rigtige resultat, MEN det er bare et eksempel !!!

Men til orientering var tilskuddet til person befordring i 2019 , 5,3 mill. !

————————————————————————————————-

Dette tekststykke fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen bliver senere placeret i det rigtige afsnit, det er blot til oplysning for dem der har spurgt.

12-12-2019.

Som svar på din henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at Østre Færge tager urimeligt høje priser for færgefart på ruten Hammer Bakke-Orø, kan jeg oplyse følgende:

 

Virksomheder som Østre Færge kan som udgangspunkt frit fastsætte deres priser, som de ønsker. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ikke prisregulator, men kan dog gribe ind, hvis en virksomhed indtager en dominerende stilling på et marked og kræver urimeligt høje priser. For at der kan være tale om urimeligt høje priser forudsætter det, at prisen ligger væsentligt over de omkostninger, en virksomhed har ved at producere eller levere et produkt eller en tjenesteydelse. Derudover skal prisen i sig selv eller sammenlignet med konkurrerende ydelser være urimelig. Der er tale om en kompleks vurdering, hvori indgår en flerhed af forhold. Høje priser og/eller høje prisstigninger er således ikke i sig selv et bevis for, at der er tale om, at en dominerende virksomhed kræver urimeligt høje priser.

 

Konkret betyder det, at det først og fremmest vil skulle vurderes, om Østre Færge indtager en dominerende stilling på markedet. Hvis dette vurderes at være tilfældet, vil det dernæst skulle undersøges, om Østre Færge tager urimeligt høje priser for færgefart på ruten Hammer Bakke-Orø.

 

Styrelsen er – på baggrund af den af dig fremsendte dokumentation for priserne for færgefart mellem Hammer Bakke og Orø i 2020 – opmærksom på, at visse priser og/eller prisstigninger kan synes høje. Det er dog som nævnt ovenfor ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det kan konstateres, at Østre Færge tager urimeligt høje priser for færgefart på ruten.

 

Din henvendelse er et vigtigt input og vil indgå i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens videre overvejelser om konkurrencen på markedet. Styrelsen vil imidlertid ikke foretage sig yderligere i forhold til din henvendelse på nuværende tidspunkt. Styrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at styrelsen efter konkurrenceloven kan vurdere, at ressourceforbruget ved at undersøge en klage ikke står i et rimeligt forhold til det forventede resultatet af undersøgelserne og deres betydning for konkurrencesituationen.

 

Med venlig hilsen

Maiken

 

Maiken Bruun
Fuldmægtig/Head of Section
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5184
E-mail mabr@kfst.dk

18-03-2019

Hvad angår anvendelsen af godstilskuddet.

 

Følgende fremgår af Holbæk Kommunes e-mail til dig af 26. februar 2019:

 

”Som tidligere oplyst, er Holbæk Kommune ikke rette myndighed i forhold til at vurdere, om Østre Færge A/S benytter tilskuddet fra Økonomi og Indenrigsministeriet til nedsættelse af færgetakster for gods- og persontransport korrekt. Da vi talte sammen i december 2018, oplyste du, at du skulle have et mødet med Økonomi- og Indenrigsministeriet om de rejste spørgsmål senere i december. Hvis du ikke har fået fyldestgørende svar fra ministeriet, vil jeg foreslå, at du tager kontakt til dem igen.”

 

Dermed er du blevet vejledt om, hvem der er den rette myndighed at henvende sig til, vedrørende Østre Færge A/S anvendelse af godtilskud, og jeg kan forstå ud af korrespondancen, at du er i kontakt med denne myndighed.

 

Beslutning

På baggrund af de foreliggende oplysninger har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen truffet afgørelse om at indstille sagsbehandlingen i sagen, jf. konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt.

Styrelsens afgørelse kan ikke påklages til Konkurrenceankenævnet, jf. konkurrencelovens § 19, stk. 3.

 

Begrundelse for beslutningen

Efter konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt., er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen berettiget til at vurdere, hvorvidt de ressourcer, der skal anvendes for at undersøge en klage, vil stå i et rimeligt forhold til undersøgelsens forventede resultat og betydning for konkurrencen. Hvis styrelsen ikke finder, at behandlingen af en klage vil være en hensigtsmæssig anvendelse af styrelsens ressourcer, kan styrelsen afvise at behandle klagen.

 

I denne sag har styrelsen vurderet, at styrelsen vil skulle afsætte betydelige ressourcer til undersøgelse af de forhold, som jeres henvendelse om-handler. Det er videre styrelsens vurdering, at det forventede resultat af denne undersøgelse og dens betydning for konkurrenceforholdene på markedet ikke vil stå i et rimeligt forhold til anvendelsen af de betydelige ressourcer, som vil være nødvendige for at undersøge og træffe afgørelse om de pågældende forhold, jf. konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke hermed taget stilling til, om der konkret er sket en overtrædelse af konkurrenceloven, og styrelsen er ikke afskåret fra at tage sagen op igen på et senere tidspunkt.

 

Jf. tidligere fremsendte e-mail af 6. marts, vil Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ikke foretage sig yderligere i forhold til din henvendelse på nuværende tidspunkt.

 

 

Med venlig hilsen

 

Andreas Revsbech

Fuldmægtig/Head of Section
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5022
E-mail avh@kfst.dk